+48 720 200 500

Projekty Unijne

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Tytuł projektu: „Wdrażanie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. a jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-645/13-00

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r.- 31.01.2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki., Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B